CFP last date
20 June 2024
National Conference on Communication Technologies & its impact on Next Generation Computing 2012

Number 1

Authors: Saurabh Verma, Rahul Lamba, Abhishek Singh, Amitesh Verma
Authors: Amita Jain, Kanika Mittal, Smita Sabharwal
Authors: Joyanta Basu, Rajib Roy, Milton S. Bepari, Soma Khan
Authors: Rutvij H. Jhaveri, Kruti J. Dangarwala, Ashish D. Patel
Authors: Om Prakash, Manish Khare, Chandra Mani Sharma, Alok K. Singh Kushwaha