CFP last date
20 June 2024
Emerging Trends in Computing

Number 3

Authors: Shinde Madhuri N, Shahane Nitin M
Authors: Vaishali Balasaheb Bansode, S. S. Sane
Authors: Sandhya R.waddhavane, S.m.kamalapur
Authors: Vishakha B. Pawar, J. R. Mankar