CFP last date
20 June 2024
Emerging Trends in Computer Science and Information Technology (ETCSIT2012)

Number 5

Authors: Raju Neyyan, Ancy Paul, Mayank Deshwal, Amit Deshmukh
Authors: Pranav Patil, Sudeep Naik, Bhushan Nagalkar
Authors: Sandra Sivanandan, Ashwini Dhanait, Yogita Dhepale
Authors: D. H. Patil, Rakesh R. Bhavsar, Akshay S. Thorve
Authors: Swati Nair, Hemangini Mahajan, Mayur Sangtani, Anisha Lamba, Sharad Jondhale
Authors: Saurabh Doshi, Chaitali Parekh, Ashwini Padale
Authors: Anand Mahuli, Ajinkya Mahajan, Prashant Kulkarni
Authors: Shobha Lokhande, Dipali Sawant, Nazaneen Sayyad, D. D. Pukale, Mamata Yengul