CFP last date
20 June 2024
International Conference on Advances in Information Technology and Management

Number 1

Authors: Nikhita Mangaonkar, Sunny Nahar, Abhishekh Chinarkar, Sudarshan Sirsat
Authors: Sonal Sarnaik, Shubhashree Savant
Authors: Punit Kanojia, Jyoti H. S. Mani, Nivedita Parab, Vinita Gaikawad
Authors: Shubhashree Savant, Sonal Sarnaik