CFP last date
22 April 2024
Leveraging Information Technology for Inter-Sectoral Research

Number 1

Authors: Akash Yadav, Abhishek Yadav, Mira H. Gohil
Authors: Harish Kumbhar, Edberg Kinny, Kevin Fernandes, Shirshendu Maitra
Authors: Sreeja S. S., Parasmani Pal, Prabhat Pandey
Authors: Ajay Rai, Aishwarya Ram, Rafiya Siddiqui, Sonu Gupta
Authors: Mohdshadab Shaikh, Digna Parmar, Vinita Gaikwad
Authors: Gauri Naik, Shilpa Naik, Divyam Nayak, Sreeja S. S.
Authors: Viren Pawar, Niyati Prabhu, Shweta Pednekar, Sudarshan Sirsat
Authors: Prajakta Hegde, Deepak Gupta, Sarvesh Jaywant