CFP last date
20 June 2024
Leveraging Information Technology for Inter-Sectoral Research

Number 2

Authors: Mukesh Verma, Manish Vishwakarma, Sandeep Vishwakarma
Authors: Mamta Patel, Vandana Patel, Hardik Pillai, Sreeja S. S.
Authors: Priyanka Nikalje, Gauresh Lotlikar, Manish Mishra, Shirshendu Maitra
Authors: Spandan Jain, Afzal Khan, Gajendra Dixit
Authors: Nikita Parmar, Sudhir Maurya, Pankaj Madhulkar