CFP last date
22 April 2024
Leveraging Information Technology for Inter-Sectoral Research

Number 3

Authors: Kalpesh Singh, Neetu Vishwakarma
Authors: Angha Baikar, Sanketkumar Dave, Vinita Gaikwad
Authors: Aniket Dalvi, Charul Dalvi, Rahul Deshmukh
Authors: Muzammil Jafferi, Narender Singh Flora
Authors: Avinash Menon, Ashish Mishra, Priyesh Mishra, Reshmy Rakesh