CFP last date
20 June 2024
International Conference on Computing and Communication

Number 2

Authors: Shashank Sharma, Sumit Srivastava
Authors: Rupesh Mandal, Nupur Choudhury, Baishali Goswami
Authors: Naiwrita Borah, Shirshak Gurung, Chandralaika Chakroborty
Authors: Nawang Lama, Biswaraj Sen, Kiran Gautam
Authors: Nirnaya Pradhan, Kalpana Sharma, Vikash Kumar Singh