CFP last date
20 June 2024
International conference on Green Computing and Technology

Number 3

Authors: Bhavana Narain, Sanjay Kumar
Authors: Rizwana Shaikh, M. Sasikumar
Authors: Rita A. Gharde, Santosh A. Mani, Madhavi S. Pradhan, Jyoti R. Amare
Authors: Sunil K Punjabi, Suvarna Kendre, Pranita Mahajan
Authors: Sridevi Tengale, Padmapriya Patil