CFP last date
20 June 2024
International Conference on Recent Trends in Engineering and Technology 2013

Number 2

Authors: Jaydeep N. Kale, Nilesh G. Pardeshi, Vikas N. Nirgude
Authors: A. B. Pawar, D. N. Kyatanavar, M. A. Jawale
Authors: Rupali D. Tajanpure, D. B. Kshirsagar
Authors: Jay Patel, Sagar Padol, Bhushan Kankariya, Kainjan Kotecha
Authors: Suruchi Bapat - Malao, N. M. Shahane
Authors: Ajit A Muzumdar, Sandip A. Shivarkar, Prakash N Kalavadekar
Authors: V. R. Wable, A. V. Chechare, R. S. Lawande, V. R. Jadhav