CFP last date
22 July 2024
International Conference on Recent Trends in Engineering and Technology 2013

Number 4

Authors: Mahesh S Narkhede, S. Chatterji, Smarajit Ghosh
Authors: Anjali D. Kapadni, Bhagyashri S. Lalwani, Ravina S. Kotwal, Shraddha P. Fulfagar, Baheti M. J.
Authors: Samir S. Shaikh, Pravin B. Landage, D. B. Kshirsagar
Authors: Nidhi H. Ruparel, Nitin M. Shahane, Devyani P. Bhamare
Authors: Mahesh Sanghavi, Archana M. Rajurkar, Rajeev Mathur, Kainjan S. Kotecha