CFP last date
20 June 2024
International Conference on Recent Trends in Information Technology and Computer Science

Number 2

Authors: Priya Shetty, Varsha Turkar
Authors: Anita V. Gawand, Prashant Lokhande, Sulekha daware, Umesh Kulkarni
Authors: Devashree Mahato, Sulipta Das, Durga Prasad Dash
Authors: Yogesh R. Sagane, S.Mukhopadhay, Manoj Kumar
Authors: Ravi Sheth, N C Chauhan, Mahesh M Goyani, Kinjal A Mehta