CFP last date
22 July 2024
International Conference on Technology Systems and Management

Number 4

Authors: Vaishali Kulkarni, Pranay N. Arya, Prashant V. Gaikar
Authors: Vinitkumar Jayaprakash Dongre, B.K. Mishra
Authors: Dr.H.B.Kekre, Dr.Tanuja K. Sarode, Sudeep D. Thepade, Shrikant Sanas