CFP last date
20 June 2024
National Conference "MEDHA 2012"

Number 1

Authors: Sanket P. Gulhane, Ram Kumar Solanki, Nitesh A. Timande
Authors: Abhijeet G. Bagadi, Sambhaji Sarode, Jagdish W. Bakal
Authors: S. V. Shirbhate, V. M. Thakare, S. S. Sherekar
Authors: K . K. Pandey, P. H. Zope, S. R. Suralkar
Authors: Sangita Chaudhari, Nitin P. Kshirsagar, Jitendra S. Saturwar
Authors: Medhavi S. Shriwas, Neetesh Gupta, Amit Sinhal
Authors: M. R. Parate, S. N. Dandare
Authors: Bhawana S. Dakhare, Ujwala V. Gaikwad