CFP last date
20 June 2024
National Conference on Advances in Computing

Number 6

Authors: Minal A. Zope, Prajwal G. Gaikwad
Authors: Prajwal S. Gaikwad, Minal A. Zope
Authors: Deshpande Radhika, Bhalekar Dipali, Mutkule Prasad, Sanjay Pandhare, Nawale Akshay
Authors: Ketan Sanjay Desale, Balaji Mane, Prashant Berkile, Sushant Shivale
Authors: Jyoti S. Kulkarni, Rajan Kumar S. Bichkar
Authors: Vaibhavraj S. Roham, Ganesh A. Pawar, Abhijeet S. Patil, Prasad R. Rupnar
Authors: Ketan Sanjay Desale, Balaji Govind Shelale, Sushant Navsare, Dipak Bodade, Krishnkumar.k.khandelwal
Authors: Poonam S. Patil, Rajesh N. Phursule