CFP last date
20 May 2024
2nd National Conference on Innovative Paradigms in Engineering and Technology (NCIPET 2013)

Number 12

Authors: Darshana N. Tambe, Priya N. Tambe
Authors: Pratik N. Katolkar, Sneha R. Burnase
Authors: Ruchika Sinhal, M.B.Chandak, R.V.Dharaskar
Authors: V. Vaitheeshwaran, Kapil Kumar Nagwanshi, T. V. Rao
Authors: Pritam H. Gohatre, Vishal S. Kasat, Pavan R. Holey