CFP last date
20 May 2024
2nd National Conference on Innovative Paradigms in Engineering and Technology (NCIPET 2013)

Number 14

Authors: Swati D. Bhutekar, M. B. Chandak
Authors: Kishor H. Walse, Rajiv V. Dharaskar, V. M. Thakare
Authors: Nisha Lalwani, M.B.Chandak, R.V.Dharaskar
Authors: Pravin R. Futane, R.V. Dharaskar, V. M. Thakare
Authors: Avinash Wadhe, Nikita Mahajan, Rahul Suryawanshi
Authors: Purshottam J. Assudani, Latesh G. Malik