CFP last date
20 May 2024
2nd National Conference on Innovative Paradigms in Engineering and Technology (NCIPET 2013)

Number 5

Authors: D A Brahmankar, R S Dange, V H Mankar
Authors: Abu Najib Kaifi, Priyanka Sambhag
Authors: Sandeep Sharma, Rajesh Mishra, Karan Singh
Authors: R. U. Ghanmare, T. D. Tembhekar, S. R. Gaigowal
Authors: Pranoti P Mane, N. G. Bawane, Shahu T Jadhav
Authors: Nitin V. Lonbale, Sunil Gupta, Rajesh S. Bhute