CFP last date
20 August 2024
National Conference on Innovative Paradigms in Engineering & Technology 2013

Number 2

Authors: Sushilkumar Chavhan, Smita M. Nirkhi, R. V. Dharaskar
Authors: Rajeshwari Suryawanshi, Parul Bhanarkar, Girish Agrawal
Authors: Gendlal M. Vaidya, D. V. Padole
Authors: Namrata Mahakalkar, A. R. Mahajan
Authors: Dipti N. Belsare, Amit A. Dabli, B. V. Ambulkar