CFP last date
20 June 2024
National Conference on Innovative Paradigms in Engineering & Technology 2013

Number 8

Authors: Kiran Barapatre, P. J. Suryawanshi, Sanket Lichade
Authors: Sonali Dhobale, Vaishali Boldhan, R. A. Burange
Authors: Vivek Deshmukh, Pravin Kshirsagar
Authors: Tanushree.selokar, Sanjay L. Badjate