CFP last date
20 June 2024
National Conference on Recent Advances in Information Technology

Number 4

Authors: B. V. Dhandra, Vijayalaxmi. M. B, Gururaj Mukarambi, Mallikarjun Hangarge
Authors: H K Anasuya Devi, Prathap Ramesh, Aravind Krishnan
Authors: Somashekhar. G. C, Sarala Shirabadagi, Ravindra S. Hegadi
Authors: B. V. Dhandra, Shashikala Parameshwarapa, Gururaj Mukarambi
Authors: Sahebrao N Shinde, Chitra Desai