CFP last date
20 June 2024
National Conference on Role of Engineers in National Building

Number 1

Authors: Pratik A. Bhudke, Rahul S. Bhutekar, Vinayak V. Horambe, Sunita Naik
Authors: Bhushan Talekar, Umesh Mohite, Pragati Patil, Pallavi Vartak
Authors: Harshal Pandit, Shailendra Nipane, Suraj Jadhav, Sunita Naik
Authors: Purva Mestry, Shruti Joshi, Sonal Mehta, Ashwini Save
Authors: Aniruddha Joshi, Prathamesh Kudnekar, Mayur Joshi, Siddhesh Doiphode
Authors: Monica Kanchan, Avinash Shah, Jayesh Gupta, Sunita Naik
Authors: Bhushan Talekar, Saniket Kudoo, Pragati Patil, Pallavi Vartak
Authors: Vrajesh Akabari, Divyesh Dhedhi, Vishal Rabadiya, Siddhesh Doiphode