CFP last date
20 June 2024
National Conference on Recent Trends in Computing

Number 4

Authors: G M Tere, R R Mudholkar, B T Jadhav
Authors: Kousain Raza Beg, Mantesh Vhadalure, Sumeet Jaokar, Abhishek Saiswani, Archana Shirke
Authors: S. R. Nikam, P. J. Nikumbh, S. P. Kulkarni
Authors: Aditya K Navpat, Rahul Mukherjee, Vishaka Pandita, Sumeet Gupta
Authors: Vaibhav N. Dhage, R. R. Shelke
Authors: Reena Bharathi, Nitin N Keswani, Siddesh D Shinde