CFP last date
20 June 2024
Volume 100

Number 19

Authors: Akash Shrivatava , Shweta Mayor , Bhasker Pant
Authors: Ranjeet Kumar Singh , Shashank Shekhar , Ram Bhawan Singh , Vinit Chauhan
Authors: Gayathri V , Hema P Menon , K A Narayanankutty
Authors: Sumeer Mittal , Navdeep Singh Sethi , Sanjeev Kumar Sharma
Authors: Bidyalaxmi Devi Tensubam , Nongmaithem Lalleima Chanu , Sonika Singh