CFP last date
20 June 2024
Volume 106

Number 14

Authors: Dhruvin Shah , Anvi Vora , Dhrumil Vadera , Anuja Odhekar
Authors: R.s.k.s.ganesh , Sudhakar Godi
Authors: Fayaz Ahmad Khan , Anil Kumar Gupta , Dibya Jyoti Bora
Authors: Baig Firdous Sulthana , S. Bhavani
Authors: C. M. Jadhav , V. V. Bandgar , G.A.fattepurkar , P.S.bhandare
Authors: Akram W.ezzat , Salah S. Abed-alkareem , Iman Q. Al Saffar