CFP last date
22 July 2024

Volume 112

Authors: Dependra Dhakal , Kiran Gautam , Bishal Pradhan , Ashis Pradhan
Authors: G. S. K. Gayatri Devi , G. S. N. Raju , P. V. Sridevi
Authors: Avenash Kumar , Tahseen A. Jilani
Authors: Mostafa A. Nofal , Khaled M. Fouad
Authors: Akshay Chavan , Shantanu Mudagi , G. V. Raghu Teja Kumar , Prithvi Sharma
Authors: Yashika Thakur , Rajesh Mehra , Anjali Sharma
Authors: Nabil Kahoul , Mounira Mekki
Authors: Varsha Bais , Amit Sinhal , Bhupesh Gour
Editor's choice::
Authors: