CFP last date
20 June 2024
Volume 115

Number 17

Authors: Mani Sarma Vittapu , Venkateswarlu Sunkari , Atoyoseph Abate
Authors: Jaspreet Kaur Chhabra , Vijay Birchha
Authors: Tanu Shree , Mukesh Kumar , Neelender Badal
Authors: Sean N. Braganza , Shubham R.langer , Sushant R. Gaikwad , Pallavi G. Bhoite
Authors: Bhagyashri S. Satpute , B. D. Jadhav