CFP last date
20 June 2024
Volume 116

Number 14

Authors: Supriya Paul , Sachin N. Deshmukh
Authors: Papri Ghosh , Tejbanta S. Chinghtham , M. K. Ghose
Authors: Moirangthem Marjit Singh , Ankita Singh , Jyotsana Kumar Mandal
Authors: Aditya Nayak , Bharat Geleda , Avani Sakhapara , Amanpreet Singh , Narayan Acharya