CFP last date
20 June 2024
Volume 116

Number 18

Authors: Gayana Fernando , Md Gapar , Mdjohar
Authors: Zeeshan Amin , Harshpreet Singh , Nisha Sethi
Authors: Mahesh Mahipati Patil , S. P. Rangdale , S. A. Nalawade
Authors: Abhishek Chavan , Abhishek Bhuskute , Anmol Jain , Neha Shinde , Mahendra Salunke
Authors: Sagar Vaidya , Prathamesh Shingvi , Kamalesh Wankhede , Akshay Sharma
Authors: Satish Palaniappan , Raghul Asokan , Srinivas Bharathwaj , Sujaudeen N