CFP last date
20 June 2024

Volume 123

Authors: Felix Appiah , J. B. Hayfron-Acquah , Joseph K. Panford , Frimpong Twum
Authors: Joseph Marfo , Ezekiel Mensah Martey
Authors: Archana Chaugule , Suresh N. Mali
Authors: Pahrul Irfan , Yudi Prayudi , Imam Riadi
Authors: Hisham S. Elganzoury , Talaat A. El-Garf , A.A. Hafez , Ahmed Safwat
Authors: A.R. Sathyabama , C.M. Nalayini , S. Priyadharshini
Authors: Ravi (Ravinder) Prakash G. , Kiran M.
Authors: Khalid Tatane , Brahim Er-Raha , Chihab-eddine Cherkaoui , Sanaa Mouhim
Authors: Chaitanya Buragohain , Manash Jyoti Kalita , Santosh Singh , Dhruba K. Bhattacharyya