CFP last date
20 March 2024
Volume 35

Number 7

Authors: Debabrata Sarddar , Pradipta Ghosh , Subhajeet Chatterjee , Sougata Chakraborty , Kunal Hui , Kalyan Kumar Das , Milton Samadder , Jayanta Kumar Bag
Authors: N. S. Zulpe , S. S. Chowhan , V. P. Pawar
Authors: Aamir Khan , Muhammad Farhan , Asar Ali
Authors: Ahmed A. Ghanem , Ahmed I. Saleh , Hesham A. Ali