CFP last date
20 March 2024

Volume 52

Authors: Satya Kumar Lalam , Monica Pragada , Sudheer Palempati
Authors: Tarik Mountassir , Bouchaib Nassereddine , Abdelkrim Haqiq , Samir Bennani
Authors: Hagar Fady S. , Taha El-sayed T. , Mervat Mahmoud M.
Authors: Mahmood A. Abdulsattar , Zahir A. Hussein
Authors: Mohamed L. Ammari , Anis Bdiri
Authors: Arash Ghorbannia Delavar , Ali Reza Khalili Boroujeni , Javad Bayrampoor
Authors: Ashutosh K. Singh , Harshit Singh
Authors: Rangaraju H.g , Aakash Babu Suresh , Muralidhara K.n
Authors: V. Kalaichelvi , Ahammed Shamir Ali
Authors: Asha. N , M. Varun Kumar , Vaidhyanathan.g
Authors: Prashanth C.r , K. B. Raja , K. R. Venugopal , L. M. Patnaik
Editor's choice::
Authors:
Authors: Abhijit Das , Ranjan Parekh
Authors: Ensaf Hussein , Mohamed A. Belal
Authors: Nadira Benlahrache , Faiza Belala , Taha A. Cherfia