CFP last date
20 June 2024
Volume 55

Number 13

Authors: Eman Sultan , Sayed El-rabaie , Fathi E. Abd El-samie , Nawal El-fishawy , Said E. El-khamy
Authors: Ritu Tiwari , Abhishek Jain
Authors: Vishal Shukla , Manoj Kumar Shukla , Tanuja Pande
Authors: Saptarshi Bhattacharjee , S Arunkumar , Samir Kumar Bandyopadhyay
Authors: R. Balasubramanian , M. Aramudhan