CFP last date
20 May 2024

Volume 57

Authors: Abdulkareem Y. Abdalla , Turki Y. Abdalla , Khloud A. Nasar
Authors: Subhagata Chattopadhyay , Fethi A. Rabhi , Sangeeta Bhanjachaudhuri , Sarat K. Jena
Authors: Alaa Sheta , Mouhammd Alkasassbeh , Malik Braik , Hafsa Abu Ayyash
Authors: Ni L. P. Pravina Utpatadevi , A. A. K. Oka Sudana , A. A. Kt. Agung Cahyawan
Authors: Dheyaa Jasim Kadhim , Sanaa Shaker Abed
Authors: Rajesh Mehra , Swapna Devi , S. S. Pattnaik
Authors: Deepraj Gautam , Holytiana Macha , Rajdeep , Mradul Kumar
Authors: Safia Djemame , Mohamed Batouche
Authors: Arash Ghorbannia Delavar , Ayden Halakouie
Authors: Ola M. Aly , Houda M. Onsi , Gouda I. Salama , Tarek A. Mahmoud
Authors: Mandeep Kaur , P. Ahmed , M. Qasim Rafiq
Authors: Saranya.k.g , G. Sudha Sadhasivam
Authors: G. Nirmala Priya , R. S. D. Wahida Banu
Authors: Tanjim Mahmud , Mohammad Shahadat Hossain
Authors: Rajesh Kumar , I. M. Talwar