CFP last date
20 May 2024
Volume 66

Number 18

Authors: Golam Moktader Daiyan , Abrar Hussain , Fahmida Akter , Hrishi Rakshit
Authors: Ranveer Kaur , Shruti Aggarwal
Authors: Swagata Das , Poulami Chatterjee , Rajarshi Sanyal
Authors: Gaurav Sharma , Rajeev Paulus , A K Jaiswal , Vaishali Sahu
Authors: Puspanjali Mohapatra , Munnangi Anirudh , Tapas Kumar Patra