CFP last date
22 July 2024
Volume 95

Number 2

Authors: Pratyush Pranjal , Rohit Lakhdive , Aditya Vasave , Atulkumar Varma , Amit Barve
Authors: M. A. Mohamed , A. I. Abdel-fatah , Bassant M. El-den
Authors: Akshay Sharma , Abhishek Srivastava , Adhar Vashishth
Authors: Md. Golam Moazzam , Kanija Muntarina , Naznin Sultana , Md. Ariful Islam Rana