CFP last date
22 July 2024
Volume 95

Number 24

Authors: Hardik Trivedi , Rohit Kumar , Ronak Tank , Sundaresan C. , Madhushankara M.
Authors: Neeraj Bhargava , Anchal Kumawat , Ritu Bhargava
Authors: Priyanka U. Chavan , P. M. Yawalkar , D. V. Patil
Authors: Sankalp Gupta , Garima Joshi , Pragya Shukla , Praveen K. Guatam
Authors: Khushboo Tunwal , Priyanka Singh Dabi , Pankaj Sharma