CFP last date
20 June 2024

National Conference on Advances in Computing, Communication and Networking (ACCNET2016)

Authors: Taramati Taji, Sayali Kedari, Soundarya Gajjam, Snehal Bhadvankar, Sonali Sakhare
Authors: Pradnya Zende, Rakhi Satpute, Poonam Panchal, Sandeep Gore
Authors: Pooja Painully, Kavita Joshi, Munmun Ghosal
Authors: Anita Shinde, Shashank Chaudhary, Yash Deshpande, Vedang Bhide, Darshan Shah
Authors: Manish Raj, Rohit Yadav, Seema Udgirkar