CFP last date
20 June 2024
EGovernance and Cloud Computing Services - 2012

Number 1

Authors: T. Naga Raja, V. V. Venkata Ramana, A. Damodaram
Authors: B. Buvaneswari, M. Sumithra, R. Ashwin, R. C. Dineshkumar
Authors: H. Indu, K. Lakshmi Kalpana Roy, R. Saravana Prabha