CFP last date
20 June 2024
International Conference on Communication Technology

Number 3

Authors: K. P. Ray, S. S. Thakur, A. A. Deshmkh
Authors: Amit A. Deshmukh, Mansi M., Raj S. Shah, Prateeksha Runwal, Apurva A. Joshi
Authors: Zarna Parekh, Hansal Shah, Shivani Bhattacharjee
Authors: Deepa Jagyasi, K. P. Ray, Sushama Chaudhary, Shobha Krishan
Authors: Amit A. Deshmukh, Neelam Phatak, Ankita R. Jain, Shafin N