CFP last date
22 April 2024
CAE Proceedings on International Conference on Communication Technology

Number 7

Authors: Amit A. Deshmukh, Ami A. Desai, S A.shaikh, K Lele, S B.nagarbowdi, N V.phatak, S Agrawal
Authors: Yukti Bandi, Riddhi Sangani, Aayush Shah, Amit Pandey, Arun Varia
Authors: S. Karamchandani C, Thomas V, Sachdevp. Raut, D. Srivastava N. Shah
Authors: Aishwarya Mukundan, Bhakti V. Mamania, Gayatri Lakshmanan, Ami Desai, Kshitij Lele, Amit A. Deshmukh
Authors: Sunil Karamchandani, Aarti G. Ambekar, Yukti Bandi
Authors: Gayatri R. Kamat, Sushant S. Kulkarni, Darshana Sankhe