CFP last date
22 July 2024
International Conference on Technology Systems and Management

Number 1

Authors: Varsha Wangikar, Kavita Jain, Seema Shah
Authors: Ganesh Sivaraman, K Samudravijaya