CFP last date
20 June 2024
International Symposium on Devices MEMS, Intelligent Systems & Communication

Number 8

Authors: Saravana Bharathi K, Shajeev M, Nair Pravin R, Prasath Kumar P, Santhosh Kumar.C
Authors: Nair Pravin R, Prasath Kumar P, Saravana Bharathi K, Shajeev M, Santhosh Kumar.C
Authors: Krishna Bikram Shah, Samarjeet Borah
Authors: Dinesh Kumar J, Harikrishan.N, Karuppiah.S, Manoj.N, Satish S, Vishal.L, Sunil Nag.P.V
Authors: Kavita Mehta, Neha Arora, Prof.B.P.Singh
Authors: Debjyoti Ghosh, Samarendra Nath Sur, Saptarshi Dutta Choudhary, Basudev Basak, Madhur Mohan