CFP last date
20 June 2024

International Symposium on Devices MEMS, Intelligent Systems & Communication (ISDMISC)

Authors: Rajanna K M, Mahesan. K.V, Sunanda. C
Authors: Aasheesh Shukla, Dheeraj Purwar, Dileep Kumar
Authors: Moumi Pandit, Tanushree Bose
Authors: Anupam Das, Avick Kumar Dey, Baishakhi Karmakar, Anirban Das
Authors: Ravichandran K.R, Pavitra Pratim Padhi, Ashmita G, Sangamitra N, Sreyas V, Aghil K.R., Jayakumar M
Authors: Shiv Shakti Srivastava, Babu Ram, Aditya Kumar
Authors: Saravana Bharathi K, Shajeev M, Nair Pravin R, Prasath Kumar P, Santhosh Kumar.C
Authors: Gulfishan Firdose Ahmed, Raju Barskar