CFP last date
20 June 2024
International Symposium on Devices MEMS, Intelligent Systems & Communication

Number 5

Authors: Sanjoy Deb, C. J. Clement Singh, Subir Kumar Sarkar, N Basanta Singh, P C Pradhan
Authors: Nikhil Ramaswamy, Navin Karanth, S.M. Kulkarni, Vijay Desai
Authors: Ravichandran K.R, Pavitra Pratim Padhi, Ashmita G, Sangamitra N, Sreyas V, Aghil K.R., Jayakumar M
Authors: A. Ghosh, A. Sinha, M. Das, R.Guha, S.Naha, P. C. Pradhan, S. K. Sarkar