CFP last date
20 June 2024
National Symposium on Modern Information and Communication Technologies for Digital India

Number 1

Authors: Rashmi Singh, Harry Garg, B. S. Pabla, Rohit Sharma, Prabhat Bhagel
Authors: Deepak Sharma, A. K. Shukla, Amol P. Bhondekar, C. Ghanshyam, Amritesh Ojha
Authors: Randhir Bhatnagar, Rohit Choudhary, Avtar Singh