CFP last date
20 June 2024
National Conference on Advances in Computing

Number 5

Authors: Rajshree Bose, Subodh Chalak, Amit Magdum, Rajan More, Roshani Ade
Authors: Varun Marwah, Bhagyashree Dhakulkar
Authors: Abha Chaudhary, Paulomi Nath, Nidhi Wakchoure, Nilkamal Gotarne, Bhagyashree Dhakulkar
Authors: Antriksh Pandita, Ajinkya Jadhav, Vijay Singh, Ashok Pawar, Nilav Mukhopadhyay
Authors: Dipak S. Kharpas, Yogesh S. Khandve, Omkar M. Dani, Sandesh D. Godase, Bhagyashree Dhakulkar
Authors: Amit K. Burde, Vikram B. Shevate, Preeti Suryawanshi, Tushar G. Barage, Viresh Chapate
Authors: Vikram Gokhale, Neha Bhansali, Lulua Chatriwala, Ipsha Chowdhury