CFP last date
20 June 2024
National Conference on Emerging Trends in Advanced Communication Technologies

Number 2

Authors: Ankur M. Bobade, N. N. Khalsa, S. M. Deshmukh
Authors: Ashlesha Panbude, Manish Sharma
Authors: Meenakshi Patil, Neha Joshi, Asmita Tilekar, Poonam Shinde
Authors: Sheshera Mysore, Prashant Sharma, Vivek Rai, Priya Charles
Authors: D.d. Ahire, Swapnil Kulkarni, Amit Pimparkar, Arjun Date
Authors: Kalyani Mangale, Hemangi Mhaske, Priyanka Wankhade