CFP last date
20 June 2024
National Conference on Emerging Trends in Advanced Communication Technologies

Number 3

Authors: Pradnya Jadhav, Usha Jadhav
Authors: Mrunali Jadhav, Priya M. Nerkar
Authors: Swapnaja Suryawanshi, Ekta Pawar, Pranali Shendekar, Kajal Lokhande, Apeksha Mengade
Authors: Jyoti J. Jadhav, Yuvraj R. Patil
Authors: Y. K. Kirange, S.m.shinde, P.a.bhoite