CFP last date
20 June 2024
National Conference on Role of Engineers in National Building

Number 3

Authors: Dipti H. Kale, Chitra N. Takle, Shoeb S. Shaikh, Reshma Chaudhari
Authors: Reshma R. Chaudhari, Nutan C. Malekar, Meena B. Vallakari, Kushal Suvarna
Authors: Vishal Ambala, Kaustubh Churi, Prasad Virkar, Pankajkumar Gupta
Authors: Sushant Kumar, Mukeshkumar Mishra, Anoj Yadav, Vinod Kumar Pal
Authors: Urvesh Katode, Prathamesh Mandavkar, Jai Kudu, Sayali Lad